Torsdag d. 30. september 2021 kl. 19.30 afholdes årets ordinære generalforsamling på Bindslev Hotel, Nørrebro 15, 9881 Bindslev.

 

Velkomst ved formand Evald E. Jensen.

Dagsordenen i henhold til vedtægterne:

1. Valg dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.
3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.
    Den reviderede årsrapport, fuldstændig dagsorden samt evt. forslag, vil være fremlagt til gennemsyn på Bindslev Fjernvarmes kontor 8 dage før generalforsamlingen.
4. Budget opgjort efter varmeforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende drifts år fremlægges til godkendelse.
5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering.
6. Forslag fra bestyrelsen.
7. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere.
    Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.
8. Valg af bestyreslesmedlemmer.
    På valg er Evald E. Jensen, Henning Jensen, Arne Pedersen, Thomas Søgård
9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
På valg er: Carsten Thomsen, Benny Graff.
10. Valg af revisor.
11. Eventuelt.
Herefter er Bindslev Fjernvarme vært ved et let traktement.

På bestyrelsens vegne
Evald E. Jensen