Onsdag d. 23 September kl. 19.30 I Sognehuset Bindslev, Vesterbro 3, 9881 Bindslev.
 

Afholder Bindslev Fjernvarme A.M.B.A. den årlige ordinære General forsamling.

    Velkomst ved Evald E. Jensen

    Dagsorden i hemhold til vedtægterne

1, Valg af dirigent.

2, Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

3, Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.

    Den reviderede årsrapport, fuldstændig dagsorden samt evt. forslag, vil være fremlagt til gennemsyn på

    Bindslev Fjernvarmes kontor 8 dage før generalforsamlingen.

4, Budget opgjort efter varmeforsyningslovens pris bestemmelser for indeværende driftsår fremlægges til godkendelse.

5, Fremlægelse af investeringsplan for kommende år til orientering.

6, Forslag fra bestyrelsen.

7, Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere.

    Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.

8, Valg af bestyrelsesmedlemmer.

    På valg er: Børge Jensen, Jens Nielsen.

9, Valg af 2 supleanter til bestyrelsen

    på valg er: Carsten Thomsen, Benny Graff.

10, Valg af revisor.

11, Evt.

Herefter er Bindslev Fjernvarme vært ved et let traktement.

På Betyrelsens vegne

Evald E. Jensen